Andere wettelijke rechten

Andere wettelijke rechten

De positie van de langstlevende echtgenoot kan in het gedrang komen wanneer hij/zij niet tot erfgenaam is benoemd of wanneer de wettelijke verdeling niet van toepassing is. In dat geval zijn het veelal de kinderen die (mede) bepalen wat er met de nalatenschapsgoederen, waaronder bijvoorbeeld de ouderlijke woning, gebeurt en kan het zijn dat de belangen van de langstlevende in de knel komen.

De wet kent de langstlevende echtgenoot bepaalde rechten toe om ervoor te zorgen dat hij/zij goed verzorgd achterblijft, ook als hij of zij geen erfgenaam is. De langstlevende heeft het recht om het vruchtgebruik van de echtelijke woning en de inboedel op te eisen. Dat betekent dat de langstlevende het recht krijgt om de woning en inboedel te mogen blijven gebruiken zonder dat daar een gebruiksvergoeding voor betaald hoeft te worden.Mocht dit niet voldoende zijn voor de langstlevende om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, dan kan onder omstandigheden ook het vruchtgebruik van andere nalatenschapsgoederen worden opgeëist. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de banktegoeden. De langstlevende moet wel kunnen aantonen dat hij/zij de nalatenschapsgoederen nodig heeft om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Deze wettelijke rechten komen toe aan de echtgenoot (en geregistreerd partner) van de overledene. Partners met alleen een samenlevingsovereenkomst of andere huisgenoten hebben slechts het recht om na het overlijden nog zes maanden in de woning te blijven wonen en gebruik te blijven maken van de inboedel.

De termijn om dergelijke aanspraken geldend te maken zijn kort. Laat u daarom tijdig adviseren over de mogelijkheden.

Wij kunnen u hierbij helpen

Neem contact op